Arabuluculuk süreci başlamadan önce katılımcıların imzalaması gereken Arabuluculuk Anlaşması’nda, arabulucunun herhangi bir bilgiyi bir çocuk veya yetişkinin zarar görmesi riski halleri ya da mahkeme kararı hariç olmak üzere, katılımcıların onayı olmaksızın, herhangi bir üçüncü şahsa ifşa edemeyeceği ifade edilir.

Taraflar karşılıklı onama dayalı bir mahkeme kararı elde edebilmek ve talep ettikleri mahkeme kararının temellerinin mahkemece anlaşılabilmesi için gerekli olduğunu düşündükleri hallerde; mutabakat zaptının gizliliğinin kısmen veya tamamen kaldırılması yönünde müştereken onay verebilirler.

Arabulucular tarafsız ve yansız olarak tanımlanırlar. Arabulucu, herhangi bir tarafı temsil etmez, talimat vermez ve arabuluculuğun sonucundan herhangi bir çıkar elde etmez. Arabulucu, kendi tercih ettiği sonucu taraflara dayatmaz veya davası sonucu hakkında tahminlerde bulunmak dahil herhangi bir surette tarafları bu yönde etkilemez. Ancak tarafların onay vermesi halinde arabulucular tarafların göz önünde bulundurduğu çözümlerin mahkeme tarafından onaylanacak veya hüküm altına alınacak parametrelerin dışında olduğu yönünde bilgi verebilir. Taraflarca olası mahkeme süreçleri, hukuki ve diğer hakları hakkında bilgi verebilir, bunları incelemede yardımcı olabilir.

Arabulucu taraflardan biri veya her ikisi hakkında başka bir sıfatla önceden bilgi sahibi olması veya danışmanlık vermiş olması halinde arabuluculuk yapmayı reddeder.

Arabulucu, tarafların her koşulda arabuluculuğa kendi istekleri üzerine, herhangi bir şiddet veya zarar korkusu olmaksızın katıldıklarından emin olmalıdır. Arabuluculuk sürecinde, güç dengesizlikleri yeterince yönetilemiyorsa veya korkutucu veya küfürlü dil veya davranış varsa, arabulucu, arabuluculuğu askıya alır veya fesheder.